HỆ THỐNG VB CỦA TW
Hiến pháp
Luật
Nghị định
Thông tư
  HỆ THỐNG VB CỦA TỈNH
Quyết định
Hướng dẫn
  HỆ THỐNG VB CỦA SỞ
Quyết định
Tờ trình
Công văn
CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Số KH: 01/05
Tên VB: Văn bản A
CQBH: Hệ thống VB của TW
Loại VB: Hiến pháp
Ngày BH: 01/01/2014
Trích yếu: Tuyển dụng
Tải file: Hydrangeas.jpgĐang cập nhật