HỆ THỐNG VB CỦA TW
Hiến pháp
Luật
Nghị định
Thông tư
  HỆ THỐNG VB CỦA TỈNH
Quyết định
Hướng dẫn
  HỆ THỐNG VB CỦA SỞ
Quyết định
Tờ trình
Công văn
CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Số KH: Chỉ thị số 38-CT/TW
Tên VB: Chỉ thị của BAN BÍ THƯ về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượnglượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
CQBH: Hệ thống VB của TW
Loại VB: Chỉ thị
Ngày BH: 19/09/2019
Trích yếu: Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư khóa X
Tải file: 92340-ct-38-TW.pdf