HỆ THỐNG VB CỦA TW
Hiến pháp
Luật
Nghị định
Thông tư
  HỆ THỐNG VB CỦA TỈNH
Quyết định
Hướng dẫn
  HỆ THỐNG VB CỦA SỞ
Quyết định
Tờ trình
Công văn
CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Số KH: Số:01/KH-LHHN
Tên VB: KẾ HOẠCH Triển khai Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
CQBH: Hệ thống VB của Sở
Loại VB: Công văn
Ngày BH: 14/02/2020
Trích yếu: KẾ HOẠCH Triển khai Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Triển khai Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hữu nghị trong trong tình hình mới” theo tinh thần Văn bản số 2381/LHHN-VP ngày 21/10/2019 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Văn bản số 2897/LHHN-VP ngày 30/12/2019 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc định hướng hoạt động trọng tâm năm 2020 của các tổ chức hữu nghị thành viên; nhằm không ngừng đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2919 của Ban Bí thư Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mọi người dân về vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở Trung ương và ở địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân. - Tiếp tục thực hiện phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2919 của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Củng cố nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Liên hiệp hữu nghị tỉnh và các tổ chức hữu nghị thành viên trong đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 2. Yêu cầu: - Hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Trung ương và phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đảm bảo phương châm gắn kết với Sở Ngoại vụ các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, tổ chức nhân dân ở địa phương. - Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng, phương pháp, cách thức hoạt động của các Tổ chức hữu nghị thành viên theo hướng: Gắn hoạt động của các tổ chức hữu nghị thành viên với các phong trào thi đua yêu nước của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và nhân dân ở địa phương. - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; kiện toàn, củng cố tổ chức, phát triển hội và hội viên, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh trong công tác nắm bắt tình hình, giữ mối liên lạc, tập hợp, vận động người Phú Thọ ở nước ngoài, bạn bè quốc tế ủng hộ các chủ trương chính sách của tỉnh tham gia đóng góp xây dựng quê hương, đất nước; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, quê hương Phú Thọ với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tranh thủ các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. II. MỤC TIÊU - Khẳng định vai trò và vị trí Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ; là cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động phi chính phủ nước ngoài; là tổ chức làm công tác chính trị đối ngoại và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của tỉnh. - Xây dựng mô hình tổ chức của Liên hiệp đảm bảo tinh gọn, hoạt động thực chất và hiệu quả, đảm bảo biên chế, các chế độ, chính sách, kinh phí và điều kiện làm việc theo Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư trung ương và Quyết định số 41/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại Tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư trung ương tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh làm cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới trên các báo, đài trung ương, địa phương: Báo Thời đại; tạp chí hữu nghị Việt Nam; Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đặc san đối ngoại Phú Thọ… đặc biệt trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp hữu nghị và Bản tin hữu nghị nhân dân tỉnh… - Củng cố, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại phát triển theo chiều sâu. Tích cực tranh thủ kênh phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) để tăng cường vận động chính trị, chủ động giới thiệu với bạn bè quốc tế về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tình hình và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, của tỉnh Phú Thọ thông qua hệ thống di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu (Di sản Văn hóa thế giới tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát xoan Phú Thọ); nắm tình hình và giữ liên lạc với người Phú Thọ ở nước ngoài; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ với bạn bè quốc tế; chủ động và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước và con người Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta và của tỉnh Phú Thọ. - Chủ động lồng ghép việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân đến cán bộ, hội viên và nhân dân. - Chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động đấu tranh dư luận về các vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Tăng cường thông tin vận động bạn bè quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam, đấu tranh với các hoạt động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. 2. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Liên hiệp hữu nghị tỉnh và các tổ chức hữu nghị thành viên không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường nội dung trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối tác góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam với nhân dân các nước, trong đó chú trọng địa phương các nước có quan hệ truyền thống với tỉnh Phú Thọ như: Tỉnh Nara (Nhật Bản), thành phố Hwaseong (Hàn Quốc), tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), tỉnh Luông Nậm Thà (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào)… Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ, đoàn kết rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, uy tín và hình ảnh của đất nước, của tỉnh trên trường quốc tế; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: - Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ chức hữu nghị thành viên. Đẩy mạnh các hoạt động, các mối quan hệ với nhân dân Lào, Campuchia theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục, giao lưu, hợp tác, giúp đỡ nhau; tổ chức các diễn đàn, gặp gỡ, giao lưu, liên hoan nhân dân với những nội dung thực chất nhằm củng cố tình cảm hữu nghị. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Tăng cường các hoạt động giao lưu với các Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc một số tỉnh bạn, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc để trao đổi kinh nghiệm, cách làm trong các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân. - Tăng cường các hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tổ chức nhân dân ở các nước có quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, đối tác quan trọng, truyền thống. Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước ta với các nước đối tác, truyền thống; nhất là các nước có Hội hữu nghị thành viên của tỉnh: Việt Nam - Liên Bang Nga; Việt - Lào, Việt - Séc slovakia, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, Việt - Hàn... Làm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục ...phù hợp với điều kiện của từng tổ chức Hội; góp phần huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời quảng bá, giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư, hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ với bạn bè quốc tế. - Đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép xúc tiến việc kết nghĩa thúc đẩy giao lưu nhân dân với một số tổ chức hữu nghị nhân dân ở một số địa phương các nước, trước hết là địa phương các nước có quan hệ truyền thống với tỉnh Phú Thọ, các nước láng giềng… 3. Công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan, ban, ngành chức năng các địa phương tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo nguyên tắc: Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vì mục đích nhân đạo và phát triển cơ sở hạ tầng theo tinh thần Văn bản số 478-CV/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Phú Thọ với nhân dân các nước và góp phần phát triển, củng cố hòa bình thế giới. - Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban điều phối viện trợ nhân dân (Paccom) giới thiệu các tổ chức PCPNN cũng như các dự án tại địa phương; hướng dẫn địa phương lập kế hoạch các dự án cần được hỗ trợ từ các tổ chức PCPNN. - Xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn công tác làm việc với cơ quan Trung ương và các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán một số nước, các tổ chức PCPNN trong công tác vận động, xúc tiến viện trợ PCPNN và cung cấp thông tin, đề xuất dự án nhằm giới thiệu các nhu cầu đầu tư dự án của tỉnh với các tổ chức PCPNN, hướng viện trợ vào những lĩnh vực và địa bàn ưu tiên. - Làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh; tiếp tục tăng cường quan hệ với các đối tác đang hoạt động hiệu quả tại tỉnh, đồng thời tăng cường tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các đối tác mới, các doanh nghiệp, các quỹ, các tổ chức PCPNN có uy tín và tiềm năng để vận động tài trợ; Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức gặp mặt các tổ chức PCPNN đang triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng như một số tổ chức có tiềm năng để kêu gọi đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ trang thiết bị, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình hoạt động tại đại bàn Phú Thọ. - Chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ chức hữu nghị thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 17/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối ngoại nhân dân - Tích cực tham gia các lớp, các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ về đối ngoại nhân dân, kỹ năng tổ chức các hoạt động đối ngoại, kỹ năng tuyên truyền thông tin đối ngoại, kỹ năng vận động, quản lý dự án PCPNN do Liên hiệp hữu nghị Việt Nam, Bộ ngoại giao các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh tổ chức. - Lồng ghép các nội dung bồi dưỡng, nâng cao trình độ công tác đối ngoại nhân dân đối với các Tổ chức hữu nghị thành viên tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... - Tổ chức các chương trình tìm hiểu thực tế học tập kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động, quản lý viện trợ PCPNN với Liên hiệp hữu nghị tỉnh bạn. Tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân do Liên hiệp CTCHN Việt Nam, Trung ương các Hội, các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Tổ chức hữu nghị thành viên duy trì hoạt động theo Điều lệ. 5. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài - Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng trong tinh hình mới, kết luận số 43-KL ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn (2016-2020). Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xác định công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch công tác hàng năm nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho người Phú Thọ ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, góp phần xây dựng Phú Thọ giàu đẹp, văn minh. - Thông qua công tác tiếp xúc, thông tin, liên lạc, trao đổi... làm tốt công tác nắm bắt tình hình người Phú Thọ ở nước ngoài. Phối hợp các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người Phú Thọ ở nước ngoài vận động, tuyên truyền đồng bào ở xa Tổ quốc phát huy truyền thống yêu nước, lòng nhân ái của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tích cực hưởng ứng các phong trào yêu nước. Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nạn nhân bị nhiễm chất độc đioxin, khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, giúp xây dựng trạm xá, trường học, cầu đường dân sinh ở vùng sâu, vùng xa... Động viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích cá nhân đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương. - Đề xuất Tỉnh ủy, UBND giao Liên hiệp hữu nghị tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức các sự kiện để gặp mặt, biểu dương Kiều bào, người Phú Thọ ở nước ngoài có nhiều đóng góp xây dựng Tổ quốc, quê hương; gặp gỡ, chia sẻ, động viên, giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật triển lãm, hội thảo, du lịch về cội nguồn. 6. Củng cố, xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả - Phát huy vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Thường trực Liên hiệp hữu nghị tỉnh, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các Tổ chức hữu nghị thành viên nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. - Rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ chức hữu nghị thành viên theo hướng thiết thực, hiệu quả và gắn hoạt động của các Tổ chức hữu nghị thành viên với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. - Xây dựng Đề án vị trí việc làm Cơ quan Thường trực Liên hiệp hữu nghị tỉnh gửi Sở Nội vụ tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc bổ sung biên chế, kiện toàn bộ máy cơ quan Thường trực Liên hiệp hữu nghị tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư TW, Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương đảm bảo tương ứng với tổ chức Hội Văn học nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật ở tỉnh có lãnh đạo và các bộ phận chuyên trách cũng như việc đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức hữu nghị thành viên. - Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Văn phòng Liên hiệp hữu nghị tỉnh; chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ; không ngừng nâng cao trình độ cán bộ Văn phòng Liên hiệp hữu nghị tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. - Phối hợp với các Hội hữu nghị thành viên tăng cường tổ chức các hoạt động hợp tác, kết nghĩa, xây dựng phương án tuyên truyền, vận động, trình các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Hội hữu nghị thành viên với một số nước có đông doanh nhân, doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Phú Thọ, cũng như các nước có nhiều người Phú Thọ đang sinh sống, học tập, lao động, kinh doanh... Hướng dẫn, chỉ đạo Chi hội hữu nghị Việt - Hàn tỉnh tổ chức Đại hội trong quý III/2020. Xúc tiến việc kết nghĩa với Hội hữu nghị địa phương của nước bạn khi có đủ điều kiện, bảo đảm đúng các quy định. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ban Thường vụ Liên hiệp CTCHN tỉnh, các Tổ chức hữu nghị thành viên quán triệt, phổ biến Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) và Kế hoạch này đến các hội, chi hội, hội viên và nhân dân. 2. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội và Kế hoạch này của Liên hiệp hữu nghị tỉnh, các Tổ chức hữu nghị thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của Tổ chức và gửi về Văn phòng Liên hiệp CTCHN tỉnh trước ngày 30/2/2020. Thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Tổ chức hữu nghị thành viên với Thường trực Liên hiệp hữu nghị tỉnh. 3. Văn phòng Liên hiệp CTCHN tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các Tổ chức hữu nghị thành viên phản ánh hoạt động của Tổ chức mình hàng tháng với Thường trực Liên hiệp hữu nghị tỉnh qua Văn phòng Liên hiệp theo đúng quy định./.
Tải file: